عصر خدماتآخرین مهلت اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای | عصر خدمات

مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد
مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از 13 خرداد در شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور آغاز شده و 13 شهریور مهلت اجرای این قانون به اتمام می رسد . ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار