عصر خدماتآسیب های اجتماعی | عصر خدمات

رییس سازمان امور اجتماعی کشو ر خبر داد
معاون وزیر و رییس سازمان امور اجتماعی کشور با اعلام تدوین طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی تا پایان سال، در عین حال گفت: طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی تبدیل به لایحه قانونی می‌شود و به مجلس می‌رود. ادامه
خودروکارعصر تشکلعصر خدمات