عصر خدماتآلزایمر | عصر خدمات

چندین مطالعه نشان داده اند؛
چندین مطالعه نشان داده اند که ورزش های بدنی می تواند به پیشگیری از علائم آلزایمرکمک کنند. ورزش جسمی همچنین به بهبود شناخت در افراد مسن هم کمک می کند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار