عصر خدماتآمادگی وزارت بهداشت برای حج | عصر خدمات

معاون بهداشت وزارت بهداشت از آمادگی کامل حوزه بهداشت برای عملیات حج ۹۸ و راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار