عصر خدماتآمار | عصر خدمات

مروری بر آمار جمعیتی جوانان در ایران و جهان؛
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعاتی جمعیت سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ملل متحد، برای تطابق آماری در مناطق ، بدون تعارض با تعاریف دیگر کشورهای عضو، جوانان را افراد بین ۱۵ تا ۲۴ سال تعریف می‌کند و در ایران نیز، این دوره ۱۵ تا ۲۹ سال تعریف شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار