عصر خدماتآمارهای طلاق در ایران | عصر خدمات

آمارهای ناگفته از طلاق در ایران؛
آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که ۸ درصد طلاقهای سال گذشته برای بار دوم در زنان و مردان رخ داده و همچنین شانس مردان برای ازدواج مجدد پس از طلاق بیشتر از زنان است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار