عصر خدماتآمار سرقت | عصر خدمات

رئیس پلیس پیشگیری مطرح کرد:
رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات کشوری، حدود 40 درصد سرقت ها در استان تهران رخ می دهد و 60 درصد موارد این جرم به سایر استانها تعلق دارد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار