عصر خدماتآمار مجروحان | عصر خدمات

زلزله شدید کرمانشاه بامداد یکشنبه؛
زلزله شدید بامداد یکشنبه چهارم شهریور بسیاری از خدمات اولیه در استان کرمانشاه را از کار انداخت؛ البته تجربه زلزله آبان 96 سبب شد که مشکلات زیرساختی خیلی زود برطرف شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار