عصر خدماتابتلا به بیماری دیابت | عصر خدمات

رئیس انجمن خیریه دیابت ایران:
‌رئیس انجمن دیابت کشور گفت: در حال حاضر 8 میلیون ایرانی مبتلا به بیماری دیابت هستند که 70 درصد آنها از بیماری خود خبر ندارند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار