عصر خدماتابرشهرهای ساحلی | عصر خدمات

پایتخت اندونزی؛
پایتخت اندونزی به عنوان یکی از ابرشهرهای جهان به سرعت در حال غرق شدن است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار