عصر خدماتاتحادیه تاکسرانی | عصر خدمات

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور:
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور گفت: ثبت نام استفاده از سرویس مدارس از ۱۰ شهریور ماه جاری آغاز شده است و والدین دانش آموزان به منظور استفاده از سرویس مدارس باید در سامانه سپند (سامانه پایش ناوگان دانش آموزی) به نشانی https://irtusepand.ir ثبت نام کنند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار