عصر خدماتاتومبیل های الکتریکی | عصر خدمات

قانون جدید اتحادیه اروپا برای حفظ جان عابران پیاده؛
براساس قانون جدید اتحادیه اروپا از این پس خودروهای الکتریکی جدید به منظور حفظ جان عابران پیاده باید مجهز به وسیله‌ای برای تولید صدا باشند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار