عصر خدماتاجتماع | عصر خدمات

رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی دهلران گفت: قبل از سال جاری بین ۳۰۰تا ۴۰۰نفر از جوانان جویای کار در میادین نفتی دانان شهرستان دهلران مشغول به کار می شوند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار