عصر خدماتاجتماع | عصر خدمات

مدیرکل حمایت‌های اجتماعی کمیته
مدیرکل حمایت‌های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: برای خدمت ویژه ۱۱ میلیارد تومان پیش بینی شده و با صدقات ۱۳ میلیاد و ۵۰۰ میلیون خدمت ویژه برای سالمندی نیز پیش بینی کرده ایم تا به سالمندانی که زمین گیر شده اند خدمت ارائه کنیم. ادامه
رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی دهلران گفت: قبل از سال جاری بین ۳۰۰تا ۴۰۰نفر از جوانان جویای کار در میادین نفتی دانان شهرستان دهلران مشغول به کار می شوند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار