عصر خدماتاجتماع محور | عصر خدمات

معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تأکید کرد:
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ایجاد اشتغال پایدار در سال حمایت از کالای ایرانی را سیاست اصولی این ستاد برشمرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار