عصر خدماتاجرای تعرفه‌های گمرکی | عصر خدمات

رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه مطرح کرد:
رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه گفت:مشکل اساسی برای تجارت با روسیه آن است که قوانین کشورمان به طور مرتب عوض می‌شود که این امر امکان تجارت با این کشور و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروسیا را با مشکل مواجه کرده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار