عصر خدماتاجرای طرح رمضان الکریم | عصر خدمات

فرمانده یگان‌های ویژه ناجا خبر داد
فرمانده یگان‌های ویژه ناجا، اجرای طرح رمضان الکریم را ضامن توفیقات بیشتر پلیس در ارتقاء امنیت و آرامش جامعه دانست وگفت: اجرای طرح رمضان الکریم گامی موثربرای تقویت رویکرد اجتماعی یگان‌های ویژه ناجا است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار