عصر خدماتاجرای قانون بودجه | عصر خدمات

ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا :
رئیس جمهوری آمریکا لایحه بودجه دفاعی سال 2019 این کشور را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار