عصر خدماتاحداث ایستگاه مترو در شهر قیامدشت | عصر خدمات

استاندار تهران گفت: احداث ایستگاه مترو در شهر قیامدشت برای جابه جایی مردم این منطقه را در شورای ترافیک استان تهران پیگیری و عملیاتی خواهیم کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار