عصر خدماتاحداث بینارستان | عصر خدمات

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی کشور گفت: امسال هشت بیمارستان در کشور با ظرفیت ۱۲۰۰ تخت و اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار