عصر خدماتاحداث تصفیه‌خانه‌های محلی | عصر خدمات

شهردار تهران خبر داد
شهردار تهران از رایزنی با وزارت نیرو برای احداث تصفیه‌خانه‌های محلی جهت استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار