عصر خدماتاحداث راه‌های زمینی و هوایی | عصر خدمات

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس مطرح کرد:
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: با احداث فرودگاه و خط آهن جلفا – چشمه ثریا – ترکیه، روابط تجاری منطقه آزاد ارس با ترکیه افزایش می‌یابد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار