عصر خدماتاحداث زیرگذر | عصر خدمات

در بازدید از پروژه‌های عمرانی منطقه ۱۲ مطرح شد
سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، خواستار بازنگری در طرح احداث زیرگذر پیاده روی چهارراه گلوبندک با هدف تقلیل زمان اجرای پروژه، افزایش کیفیت و همچنین کاهش قیمت تمام شده شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار