عصر خدماتاحداث پارکینگ | عصر خدمات

معاون شهردار تهران خبر داد
معاون شهردار تهران گفت: با سازمان اوقاف رایزنی کردیم که نهضت ساخت پارکینگ ایجاد شود و از زمین‌های رها شده برای احداث پارکینگ استفاده شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار