عصر خدماتاختلالات روانی | عصر خدمات

بی‌قراری، احساس تحت فشار بودن، مشکل در تمرکز، خستگی، تحریک‌پذیری و بی‌صبری بخشی از اختلالات روانی محسوب می شود و وقتی دانش آموزی یکی از این موارد را داشته باشد در عملکرد تحصیلی و کیفیت زندگی اش تاثیرات منفی خواهد گذاشت. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار