عصر خدماتاختلال در شبکه های اجتماعی | عصر خدمات

دیشب سه شبکه اجتماعی همزمان در سراسر جهان دچار اختلال شدند و کاربران آن برای ورود به حساب خود، پست کردن اظهار نظر و تماشای تصاویر با مشکل روبرو شدند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار