عصر خدماتاختیارات شوراهای معماری مناطق | عصر خدمات

رئیس شورای شهر تهران گفت: هر ساله در بودجه شهرداری تهران برای برگزاری مراسم اربعین منابعی در نظر می‌گیریم که با توجه به مسائل ارزی و ریالی که امسال صورت گرفته این بودجه کافی نیست. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار