عصر خدماتاخذ تسهیلات | عصر خدمات

یک مقام مسئول بانکی؛
بانک عامل حوزه مسکن با بیان اینکه در پنج ماه ابتدای امسال پرداخت وام مسکن ۴۳درصد رشد داشته است، گفت: در مدت مذکور ۸۳ هزار میلیارد ریال وام پرداخت شده که ۹۰ درصد آن وام مسکن بوده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار