عصر خدماتاداره خودرو | عصر خدمات

خودروسازی فولکس واگن امیدوار است فروش تعداد 10 میلیون خودروی برقی خود را با فروش 150 هزار دستگاه تا سال 2020 در مرحله اول عملی کند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار