عصر خدماتاداره کل سلامت شهرداری تهران | عصر خدمات

با همکاری دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت و اداره کل سلامت شهرداری تهران، خدمات مشاوره‌ای و آموزشی رایگان طب ایرانی توسط جامعه دانشگاهی این حوزه در گذرهای سلامت و سرای محلات مناطق مختلف ارایه می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار