عصر خدماتارائه تسهیلات به مستاجران | عصر خدمات

یک هفته بعد از اعلام بانک مسکن در خصوص بررسی طرح حمایت از بازار اجاره خانه و پرداخت وام به مستأجران؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی از ارائه پیشنهادی به رئیس جمهوری برای تشکیل صندوق حمایت از مستأجران خبر داده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار