عصر خدماتارائه خدمات الکتریکی | عصر خدمات

اگر هر یک از دستگاه‌ها بخواهند برای ارائه خدمات الکترونیکی خود روش جداگانه‌ای را در نظر بگیرند، شاید نتوان مفهوم دولت الکترونیکی که نیازمند یکپارچگی است را به‌درستی اجرا کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار