عصر خدماتارائه خدمات به راهپیمایان | عصر خدمات

شهرداری 130 هزار زائر اربعین را از مهران تا شهر کوت منتقل کرد
قائم مقام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به آمادگی شهرداری تهران برای اجرای طرح زمستانی در ادامه اقدامات شهرداری در ایام اربعین را تشریح کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار