عصر خدماتارائه خدمات به سالمندان | عصر خدمات

با نظر موافق اعضای شورای شهر صورت گرفت
لایحه نحوه ارائه خدمات به سالمندان برای بررسی بیشتر به معاونت فرهنگی و اجتماعی عودت داده شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار