عصر خدماتارائه خدمات به شهروندان | عصر خدمات

کارنامه دستگاه‌های اجرایی در الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام‌ها
وزارت کشور ۱۰ مجوز برای ارائه خدمات صادر می‌کند که از این تعداد تنها دو مورد در فرایندی کاملا الکترونیک قرار داشته و هشت مورد دیگر فرایندی غیرالکترونیک دارند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار