عصر خدماتارائه خدمات به معلولان | عصر خدمات

سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد
در "طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، معلولیت و سلامت" (ICF) معلولیت به عنوان واژه مادر برای اختلالات، محدودیت‌های فعالیتی و محدودیت‌های مشارکتی تعریف می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار