عصر خدماتارائه خدمات به نیازمندان | عصر خدمات

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از کمک ۲۷ میلیارد و ۴۰ میلیون تومانی مردم به مراکز نیکوکاری خبر داد و گفت: مبلغ ذکر شده دربهار ۹۸ برای امور نیازمندان دریافت شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار