عصر خدماتارائه خدمات توانبخشی | عصر خدمات

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی از تدوین برنامه ملی توانبخشی خبر داد و گفت: چهارهزار تخت توانبخشی کم داریم و فقط 200 تخت در این حوزه در کشور فعال است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار