عصر خدماتارائه خدمات درمانی به سالمندان | عصر خدمات

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت مطرح کرد
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، بهداشت و درمان را اولین مشکل بازنشستگان دانست و گفت: نظارت بر ارائه خدمات به خصوص به بازنشستگان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا مشکلی در درمان نداشته باشند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار