عصر خدماتارائه خدمات در مراکز معاینه فنی | عصر خدمات

ایجاد همه زیرساختها برای اجرای فاز دوم طرح کاهش؛
مدیر اجرایی طرح ملی معاینه فنی کشور با اشاره به اینکه تمامی اقدامات لازم از سوی سامانه یکپارچه معاینه فنی(سیمفا) برای اتصال سازمان راهداری به سامانه انجام شده است، گفت: ظرف یک تا دو هفته اینده سازمان راهداری کشور به سامانه سیمفا متصل خواهد شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار