عصر خدماتارائه خدمات رایگان | عصر خدمات

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آراء به طرح الزام شهرداری تهران به پیگیری از دولت برای تخصیص ردیف بودجه به منظور تامین خدمات رایگان حمل و نقل عمومی و مراکز فرهنگی عمومی به جانبازان زیر ۲۵ درصد و کلیه رزمندگان، آزادگان ، همسران و فرزندان آنها رای مثبت دادند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار