عصر خدماتارائه خدمات شهرداری | عصر خدمات

نایب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم پرداخت مطالبات شهرداری از سوی دولت تأکید کرد و افزود: قطعا با پرداخت مطالبات از سوی دولت، مدیریت شهری می‌تواند خدمات مناسب‌تری به شهروندان ارائه کند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار