عصر خدماتارائه خدمات همراه اول | عصر خدمات

در راستای ارائه خدمات ارتباطی ویژه به زائرین اربعین، همراه اول تعرفه رومینگ بین الملل خود در عراق را کاهش داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار