عصر خدماتارائه خدمات پزشک خانواده | عصر خدمات

معاون درمان وزارت بهداشت:
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: ۶ دانشگاه علوم پزشکی اعلام آمادگی کرده‌اند که خدمات پزشک خانواده را براساس ویزیت و ارجاع الکترونیک انجام دهند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار