عصر خدماتارائه خدمت ابلاغ الکترونیک | عصر خدمات

مدیرکل دفترفناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی از ارائه خدمت ابلاغ الکترونیک به مخاطبان این سازمان از طریق کارپوشه ملی ایرانیان خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار