عصر خدماتارائه رایگان دارو | عصر خدمات

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، با بیان اینکه در حال حاضر ۵ بیماری خاص تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد، گفت: برخی از اقلام دارویی این بیماران کاملا رایگان است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار