عصر خدماتارایه خدمت بیمه سلامت | عصر خدمات

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: بسته خدمات ارایه شده به اتباع خارجی با خدمات مورد استفاده سایر بیمه شدگان این سازمان درکشور یکسان بوده و تفاوتی میان نوع خدمات وجود ندارد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار