عصر خدماتارتباطات بین ایران و ترکیه | عصر خدمات

یادداشت اقتصادی؛
استفاده از پیام رسان موازی سوئیفت برای جلوگیری از رصد تراکنش‌های بانکی، اتصال شبکه پرداخت کارتی کشورهای تحت تحریم، انعقاد قرارداد جدید فروش گاز و مجوز تاسیس یک بانک بزرگ ایرانی از جمله پیشنهادات قابل ارائه به ترکیه در شرایط کنونی است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار