عصر خدماتارتباطات رایتل | عصر خدمات

رئیس شوراي راهبردي ارتباطات رييس جمهوری در بازدید از شرکت رایتل مطرح کرد:
رئیس شورای راهبردی ارتباطات نهاد ریاست جمهوری در بازدید از شرکت خدمات ارتباطی رایتل از شیوه عملکرد این اپراتور در راستای ارایه سرویس‌های نوین خدماتی قدردانی کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار