عصر خدماتارتباطات و فناوری | عصر خدمات

تعرفه‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط اعضای کمیسیونی به نام تنظیم مقررات ارتباطات تعیین و تصویب می‌شوند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار