عصر خدماتارتقای بیشتر خدمات‌رسانی به مردم | عصر خدمات

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی دیدارهایی جداگانه با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عزم جدی وزارت بهداشت برای ارتقای هر چه بیشتر خدمات رسانی به مردم تاکید کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار